תקנון תנאי שימוש

  1. כללי

  1.1   שירות  iEvent(להלן: "השירות") הינו שירות לביצוע הזמנות דיגיטליות עם אישורי הגעה דיגיטליים הכולל סידורי הושבה של אורחים ( להלן: "החברה").

  1.2   בנוסף המערכת מציעה למשתמשי המערכת את האפשרות ליצירת כרטיס ביקור דיגיטלי הכולל כל פרטי העסק כגון תמונות, לוגו, כתובת, קישורים לרשתות חברתיות ולאתר המשתמש.

  1.3   החברה תהיה רשאית להציע סידורי הושבה ואישורי הגעה טלפוניים בין בעצמה או על ידי צדדים שלישיים שיעניקו את השירות.  

  1.4   ברישום לשירות מסכים המשתמש ומתחייב לקיים את התנאים המפורטים בתקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת על ידי החברה.  עם רישומו למערכת, המשתמש מסכים ומתחייב כי החברה תהיה רשאית מעת לעת לעדכן את תקנון תנאי השימוש לפי שיקולה הבלעדי.

  1.5   עם השימוש באתר www.ievent.co.il (להלן: "האתר") ו/או אפליקציות (להלן: "המערכת") מהווה את הסכמתו של המשתמש או הלקוח (להלן: "המשתמש") לתנאים אלה. כלל שאינך מקבל את תנאי השימוש, הנך מתבקש שלא להשתמש באתר או במערכת.

  1.6   כל השירותים הניתנים על ידי מערכת ה-iEvent מיועדים אך ורק לשימוש על ידי משתמש העומד בתנאי חוקי מדינת ישראל.  

  1.7   כל משתמש פוטר את החברה ו/או מי מטעמה, מנהליה, מפעילי השירות, דירקטורים מכל אחריות הנוגעת לתביעות הקשורות למידע שישמור או יפיץ באמצעות המערכת של iEvent.

  1.8   המשתמש מצהיר כי המערכת מסופקת בכפוף לתנאי השימוש בתקנון זה, כפי שיתוקנו על ידי החברה מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, וכל הנחיות, כללים או מדיניות הפעלה שהחברה רשאית לקבוע ולפרסם מעת לעת, כולל, מדיניות פרטיות הלקוח של החברה אלא אם כן צוין אחרת.

  1.9   כל התייחסות להסכם תכלול אף את המדיניות של החברה.

  1.10             החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה לשנות את תנאי השימוש והשינויים האמורים ייכנסו לתוקף עם פרסומם המתוקן במערכת או באתר.

  1.11  המערכת אינה זמינה לאנשים מתחת לגיל 18. ככל שאינכם עומדים בתנאים אלו, אינכם רשאים להשתמש במערכת.

  1.12  כל משתמש מתחייב למלא את טופס ההרשמה שבעמוד ההרשמה של האתר על מנת להשתמש במערכת. בטופס ההרשמה עליכם לספק מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא על עצמכם.

  1. חוק הספאם

  2.1   הלקוח מתחייב שלא לבצע הפצת SMS לא מורשה ולפעול בהתאם לחוק הספאם.

  2.2   הלקוח מתחייב לוודא שבכל רשימת תפוצה אליה מתבצעת שליחת SMS, לא נכללים נמענים אשר ביקשו להסיר את כתובתם או מספר הטלפון שלהם מרשימת התפוצה.

  2.3   בשימושכם במערכת תשתמשו או תייבאו רק רשימות תפוצה בהן כל הנמענים הביעו את הסכמתם המפורשת מראש לקבלת תכתובות מכם.

  2.4   שימוש במערכת יהא בהתאם למגבלות על תוכן הודעות הדוא"ל וה-SMS והפעילויות כמפורט בהסכם זה.

  2.5   אין לשלוח תכנים הקשורים המתקשרים לספאם כגון - מכירת תרופות און ליין, פרסום הצעות עבודה מהבית, הלוואות, פורנוגרפיה וכן הימורים ברשת.

  2.6   הלקוח מצהיר כי הינו מודע לנזקים שעשויים להיגרם אם תתקבלנה תלונות ישירות או באמצעות גורם שלישי לגבי הפצת SMS לנמענים שלא ביקשו לקבלם באופן מפורש, וככן מתחייב המשתמש לשפות ולפצות את החברה ומי מטעמה בגין כל תביעה או דרישה שתשלח לחברה. הלקוח מודע ומסכים לכך שביצוע אחת מפעולות אלו יגרום להפסקה חד צדדית של פעילות מול החברה וכן כי לא יזוכה בהחזר כלשהו עבור תשלומים ששולמו אך לא בוצעו מפאת הפרת אחד מסעיפי הסכם זה.

  1. אחריות וזכויות

  3.1      המשתמש יהיה אחראי לעמוד בתנאי כל דין בקשר עם ביצוע השירות, ובכלל זה בהוראות חוק התקשורת (בזק ושירותים) - התשס"ח 2008.

  3.2      המשתמש מצהיר כי כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים ו/או זכויות הקניין הרוחני לרבות פטנטים, סימני מסחר וסודות מסחריים, בקשר עם התכנים שיישלחו במסגרת ההודעות לרבות טקסט בהודעת SMS ו/או תכנים המופיעים בדפי האירוע שקישור להם ישלח באמצעות הודעת SMS או עמודים שמהם ניתן להגיע מעמודים כאמור ו/או בהודעות דוא"ל ו/או בעמודי אינטרנט שניתן להגיע אליהם באמצעות קישורים שיוצבו בהודעות הדוא"ל ו/או בהודעות MMS (להלן "התכנים"), הנן בבעלותו המלאה של המשתמש, והשימוש בהם במסגרת השירות אינו מהווה הפרה של כל זכות, לרבות זכות יוצרים, או כל זכות קניינית אחרת של צד שלישי כלשהו, בין אם הוגשה בקשה לרישומה ובין אם לאו.

  3.3      המשתמש הינו ויהיה אחראי בכל הנוגע להשגת כל האישורים ו/או הזכויות ו/או ההסכמות ו/או רשיונות השימוש הדרושים מספקי ו/או יצרני התכנים ו/או כל גוף.  

  1. העדר זכויות בתוכנה

  4.1      המשתמש מאשר כי אינו בעל זכות קניינית באתר או במערכת.

  4.2      המשתמש מתחייב בזאת שלא להסיר כל הודעות או תוויות קניין מהמערכת או האתר, לשנות, לתרגם או ליצור עבודות נגזרות המבוססות על המערכת, או להעתיק, להפיץ, למשכן, להמחות, או להעביר בכל דרך אחרת זכויות במערכת או באתר.

  4.3      המשתמש אינו רשאי להציג, להעתיק, לשכפל או להפיץ את התוכנה, כל רכיב ממנה, כל תיעוד המסופק בקשר עם המערכת או התוכנה, או כל תוכן, לרבות אך לא מוגבל לניוזלטרים, שהופצו אליכם על ידי החברה בקשר עם השירות או המערכת. הפרת התחייבויות אלו על ידכם עלולה להביא לסיומו של הסכם זה ולשיפוי ולפיצוי על פי כל דין.

  1. פרסומות

  1.       שירות iEvent הינה מערכת ניהול בה משתמש יכול לשלוח הזמנות דיגיטליות לאירועים עם אישורי הגעה דיגיטליים. השירות אינו מיועד למשלוח והפצת פרסומות באמצעות SMS או בכל דרך אחרת.

  2.       המשתמש מצהיר ומתחייב שלא להשתמש בשירות לצורך הפצת פרסומות אם ללקוחותיו או ללקוחות פוטנציאליים ו/או בכל דרך אחרת.

  1. כשירות

  המשתמש מצהיר ומתחייב כי ובהתאם להוראות תקנון זה, יש לו הזכות להירשם ולהשתמש כמשתמש בשירות iEvent כפי שיעודכן מעת לעת על ידי החברה ולבצע את כל הפעולות המוצעות במערכת וזאת וללא צורך בהרשאה, אישור או הסכמה של כל צד שלישי, וכן כי אין כל מגבלה חוקית, חוזית או אחרת על רישום המשתמש לשירות והפעלתו על ידו.

  1. זכויות יוצרים וקניין רוחני

  המשתמש מצהיר ומסכים כי התכנים באתר ובמערכת הינם הקניין הרוחני של בעלי האתר.

  1. תכנים ושימוש אסור במערכת

  8.1   המשתמש מצהיר ומתחייב כי כל התכנים לא יפרו ו/או יפגעו בכל פטנט, זכות יוצרים, סוד מסחרי, סימן מסחר, זכות קניינית אחרת של צד שלישי או כל זכות אשר הוגשה בקשה לרישומה על ידי צד שלישי, בארץ או בעולם.

  8.2   המשתמש מצהיר ומתחייב כי לבעלי שירות iEvent אין ולא תהא כל אחריות בקשר עם התכנים ו/או כל מידע ששייך ו/או קשור למשתמש.

  8.3   מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה, המשתמש מתחייב שהתכנים נשוא הסכם זה לא יכללו אחד או יותר מהתכנים המפורטים להלן:

  1.       כל חומר הפוגע ו/או עשוי לפגוע ו/או מפר ו/או עלול להפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר ופטנטים;

  2.       כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור;

  3.       כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

  4.       סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

  5.       חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;

  6.       כל חומר המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב;

  7.       כל חומר המפר זכויות לשימוש מסחרי, לחוזה, לסודיות או לאמון של צד שלישי כלשהו;

  8.       כל חומר שפרסומו או מסירתו נאסרו לפי הוראות כל דין;

  9.       חומר בעל אופי או תוכן, עוין, מאיים, גס, גזעני, פוגע ברגשות הציבור, העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי;

  10.   כל חומר הפוגע ו/או עשוי לפגוע במוניטין ו/או בשם הטוב של איזה מן המפעילים הסלולריים או במדיניותם כלפי משמשותיהם;

  11.   כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.

  12.   כל קישור (Link) או הפניה לחומר שפרסומו נאסר לפי סעיף  זה.

  13.   חומר האסור על פי כל דין.

  8.4   הלקוח מתחייב לא להפיץ הודעות פוגעות או מעליבות. בכל מקרה של ניסיון לשימוש לרעה או בשימוש לרעה בזכויות הניתנות ללקוח בעת הפעלת חשבונו בחברה, תישקל בחומרה בחברה ותגרור השעיית החשבון במלואו או בחלקו או סגירתו לצמיתות ללא כל התראה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

  1. מפעילים סלולריים

  9.1               הובא לידיעת המשתמש שביצוע חלק מהשירותים הניתנים במערכת מותנה בין היתר בקיומם של הסכמים בין החברה ומפעילי השירות לבין המפעילים הסלולריים השונים. בכל מקרה שבו יסתיים ההסכם בין החברה ומפעילי השירות לבין מפעיל סלולרי כלשהו, מכל סיבה שהיא, יפסקו השירותים להינתן למנויי אותו מפעיל סלולרי ולמשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך.

  9.2               המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב כי לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או כנגד המפעילים הסלולריים כתוצאה מנסיבות של כוח עליון, ולרבות בגין כל שינוי שמתייחס לשינוי ברגולציה.

  1. השימוש בשירות

  10.1           החברה אינה מתחייבת כי המערכת תהיה ללא תקלות או שגיאות מכל סוג. המערכת מסופקת "AS IS" והחברה לא תישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות לגבי סחירות, התאמה למטרה מסוימת או לאי הפרה.

  10.2           המשתמש מתחייב שלא להעביר את זכות השימוש בחשבון לכל צד ג'.  המשתמש אחראי לאבטחת החשבון שלו, הסיסמאות והקבצים.

  10.3           החברה והמשתמש מסכימים כי הסכם זה מבטא באופן מלא ובלעדי את ההבנה ההדדית של הצדדים והוא מחליף ומבטל כל הסכמים קודמים בכתב ובעל פה, תקשורת כלשהי, והבנות אחרות הנוגעות לנושא של הסכם זה. החברה תהא רשאית לשנות הסכם זה מעת לעת כפי שיפורסם באתר או במערכת.  

  10.4           הסכם זה ניתן להסבה על ידי החברה לכל גורם אשר ייכנס לנעליה וייקח עליו את התחייבויותיה ואשר ירכוש את הבעלות או הזכות להשתמש ולתת רישיונות במערכת.

  1. ביטול והחזרים

  11.1           מהחברה שומרת על הזכות לבטל את שירותיה למשתמש בכל עת בשל אי קיום סעיף מסעיפי הסכם זה. במקרה כזה הרי שלא יבוצע כל החזר כספי מלא או חלקי למשתמש והמשתמש יישא בכל הוצאה מיוחדת שתיגרם לחברה כתוצאה מהפרה של הסכם זה.

   

  1. הסרה אחריות

  12.1           החברה, עובדיה וכל הבאים מטעמם לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מהשירותים המסופקים על ידה.   

  12.2           המשתמש מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר כי כל מי שפועל מטעם המשתמש  כגון עובדיו, שלוחיו, מועסקיו וכל אדם או גוף הקשורים עמו או הבאים מטעמו או שיעסקו בביצוע השירות או בכל הקשור והנובע ממנו, אם יהיו כאלה, יקבלו על עצמם באופן ישיר את מלוא ההתחייבויות נשוא כתב זה.

  12.3           המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמם, ו/או את המפעילים הסלולריים, לפי העניין, בגין כל אובדן, נזק, הפסד, הוצאה או חבות שיגרמו למי מהם ושמקורם בהפרת המשתמש את תקנון שימוש זה לרבות הצהרותיו, התחייבויותיו, המצגים שהציג ו/או הוראות כל דין, תקנה, רישיון, היתר, אישור או התחייבות בת תוקף אחרת, במעשה או במחדל, או עקב הפרה כלשהי של זכות קניין רוחני, לרבות פטנט, סימן מסחרי, זכות יוצרים, סוד עסקי, לרבות בקשר עם תכנים אשר יסופקו למשתמש על ידי ספקי תוכן, והכל – בצירוף הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, מיד עם קבלת דרישה. בנוסף, המשתמש מאשר ומסכים כי לחברה יש הזכות לדרוש פיצוי בגין כל נזקים שייגרמו לה בגין כל שימוש במערכת למטרות בלתי חוקיות, באופן בלתי חוקי, ו/או באופן שאינו עולה בקנה אחד עם תנאי הסכם זה, וכי פיצויים אלה יכול שיכללו פיצויים בשל נזק מכל סוג, לרבות ישיר, עקיף, מיוחד, נלווה או תוצאתי.

  12.4           המשתמש מצהיר ומתחייב כי תוקפם של סעיפי האחריות והשיפוי אינם מותנים בזמן ו/או כפופים לדיני ההתיישנות הכלליים, והוראותיו ימשיכו לחול ולחייב את הצדדים אף לאחר סיום התקשרות הצדדים על פי טופס ההזמנה.

  12.5           כל מחלוקת או הליך משפטי לגבי כל עניין הקשור להסכם זה או הנובע ממנו, ייפתח בלעדית באמצעות הגשת בקשה לבתי המשפט המוסמכים של תל-אביב, ישראל, ובמקרה כזה, רק דיני מדינת ישראל יחולו על כל סכסוך בין הצדדים.

צור קשר

השאירו פרטים ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם
שם המתעניין
טלפון
אימייל
הודעה
חוות דעת מאומתות

היה יעיל, נוח ומעוצב יפה מאוד. מומלץ בחום

אלעד ולימור פשקו
בר מצווה

תודה על האפשרות של הזמנה בחינם בתקופה הזו ובכלל.

דניאלה ושלהבת פרידמן
בת מצווה

מעולה

החבריה
יום הולדת

היה מעולה תודה.

Lior & Aviva Barda
בר מצווה

תודה, אך לא השתמשנו בזה בסוף

שרית
כנס

השימוש במערכת היה מצוין קל לשימוש עובד מעולה שירות לקוחות מעולה בהחלט ממליצה תודה

בת מצווה

מערכת קלה ונוחה, עזרה לנו מאוד בניהול כמות האורחים. חלק מהאנשים הגיבו שהם לא מצליחים לפתוח ולאשר.

כפיר וקארין כהן
בר מצווה

ההזמנה ממש מדהימה מושלמת ומלאה חוץ מדבר אחד נא להוסיף תיבה לפירוט סוג האירוע ז"א מי שבוחר באופציה אירוע שיהיה אפשרוט לפרט עבור מה האירוע

טליע וגוזפין שאהין
אירוע

אחלה שירות מהיר זמין ופרקטי תודה לכם

ענבר אורי והדר
בר מצווה

קל ונוח לשימוש ממש נהדר!

בן ושני בר
בר מצווה

היי, שמחנו על ״ההיכרות״ עם iEvent, מערכת ידידותית למשתמש, ברורה, נוחה, זמינה ו-חינמית. למרות היותה חינמית, ומתוך התעניינות אנשי המערכת, נוצר קשר טלפוני על ידי נציגת המערכת לבירור האם נדרשת עזרתה בתפעול המערכת. בקיצור... ולסיכום: המערכת בהחלט היתה חלק בלתי נפרד משגרת היום בטרם האירוע, עזרתם לנו לשדרג את ההכנות לאירוע. להפוך את איכות ההכנות מטובות יותר ל-מצוינות, ולימים רגועים יותר, מעודכנים יותר, ואיכותיים יותר. תודה רבה!

צביה ויגאל זרגרי
בת מצווה

ממליץ

דודו ליאת ואושרי שוקני
בר מצווה

שימוש מדהים במערכת ציון גבוה ללא ספק ממני אמא של יוחאי

אני מחכה לכם יוחאי צברי
יום הולדת

השתמשנו ביצירת הזמנה. יצא מושלם. קל לתפעול. תוצר יפה מאוד בפני עצמו ועוד יוצר ביחס לזמן שהשקענו בזה. לשיפור הייתי שמחה אם היה ניתן להוסיף עוד מילה פה ושם (מלל פתוח) לדוגמא בהזמנה רציתי אופציה של מילה נוספת ליד התאריך . האירוע יתקיים בעזרת השם בתאריך... ולא יכלתי להוסיף בעזרת השם.

ילדי משפחת ברוידא
חתונת הזהב

אפליקציה טובה ועוזרת

צליל טפטה
בת מצווה

שלום לכם, פשוט הצלתם אותנו ממש כך ! לאור כי האירוע היה ״ערב לזכרו״ ולא אירוע משמח כגון יום הולדת/חתונה, אזי חלק מ אפליקציה אינה רלוונטית כמו : ברכות לבעל השמחה ועוד. אולם השתמשנו בפלטפורמה הנהדרת כתשתית המרכזית לזימון ועדכון. הציון 10 ! 2 דברים : תזכורת לפני ותודות על ההשתתפות איני בטוח שאני מצליח להשתמש, פיצר בסיבי וחשוב ?? תודה לכם על ההזדמנות להשתמש שיהיה בהצלחה !!! משפחת זו-ארץ

משפחת זו-ארץ
אירוע

מעולה !

נתיב וויקי קרובי
בר מצווה

תודה רבההה

בר מעיין
חינה

מצויין.. האישור הגעה לא היה מעודכן כשאנשים הכניסו שמות לאשר מספרי הטלפון של כל המוזמנים היו חשופים.

מרדכי יוסף ולאה
מסיבת אירוסין

מערכת קלה פשוטה ונעימה למשתמש

רפאל ומורן סבן
ברית

לא השתמשנו בסוף...תודה

משה וענת
בריתה

היה מושלם קל לשימוש ומהנה תודה רבה

אלי וליאת
חתונה

השימוש במערכת היה מצוין הציון שלי 100 תודה רבה

יוסי ומירי
בר/בת מצווה

מערכת פשוטה וקלילה להבנה!

אורטל ובן נמני
בריתה

נהדר

הלנה ואלי מגדל
יום הולדת

קל ונוח לשימוש

ליליאן ורונן גולן
בר מצווה

תודה רבה !!

משפחת אילוז
עלייה לתורה

מצוין

גילי ומתן
ברית

שירות מעולה תודה רבה

מיכל
יום הולדת

מעולה!!!

בת מצווה